د جاپان پوځ Mount Fuji سره نږدې څلور ورځني تمرینونه پيل کړي دي. په دې تمرینونو کې درنې وسلې، ټانګونه او سلګونه جاپاني سرتېري برخه اخیستې ده. ویل کېږي، په تمرین کې د برخې اخیستلو لپاره ۲۴۰۰ سرتېري، ټانګونه، وسلې او چورلکې د Higashi-Fuji سیمې ته لېږل شوي دي.

japan, japan military drill, japan drill, live fire drills, military, japan military, Japan Self Defense Forces, Mount Fuji, military exercise, soldiers, tanks, helicopters, tokyo, north korea, Kim Jong-Un, missile, japan latest news, japan pics, japan news, Mount Fuji pics

japan, japan military drill, japan drill, live fire drills, military, japan military, Japan Self Defense Forces, Mount Fuji, military exercise, soldiers, tanks, helicopters, tokyo, north korea, Kim Jong-Un, missile, japan latest news, japan pics, japan news, Mount Fuji pics

japan, japan military drill, japan drill, live fire drills, military, japan military, Japan Self Defense Forces, Mount Fuji, military exercise, soldiers, tanks, helicopters, tokyo, north korea, Kim Jong-Un, missile, japan latest news, japan pics, japan news, Mount Fuji pics

japan, japan military drill, japan drill, live fire drills, military, japan military, Japan Self Defense Forces, Mount Fuji, military exercise, soldiers, tanks, helicopters, tokyo, north korea, Kim Jong-Un, missile, japan latest news, japan pics, japan news, Mount Fuji pics

japan, japan military drill, japan drill, live fire drills, military, japan military, Japan Self Defense Forces, Mount Fuji, military exercise, soldiers, tanks, helicopters, tokyo, north korea, Kim Jong-Un, missile, japan latest news, japan pics, japan news, Mount Fuji pics

japan, japan military drill, japan drill, live fire drills, military, japan military, Japan Self Defense Forces, Mount Fuji, military exercise, soldiers, tanks, helicopters, tokyo, north korea, Kim Jong-Un, missile, japan latest news, japan pics, japan news, Mount Fuji pics

japan, japan military drill, japan drill, live fire drills, military, japan military, Japan Self Defense Forces, Mount Fuji, military exercise, soldiers, tanks, helicopters, tokyo, north korea, Kim Jong-Un, missile, japan latest news, japan pics, japan news, Mount Fuji pics

japan, japan military drill, japan drill, live fire drills, military, japan military, Japan Self Defense Forces, Mount Fuji, military exercise, soldiers, tanks, helicopters, tokyo, north korea, Kim Jong-Un, missile, japan latest news, japan pics, japan news, Mount Fuji pics

japan, japan military drill, japan drill, live fire drills, military, japan military, Japan Self Defense Forces, Mount Fuji, military exercise, soldiers, tanks, helicopters, tokyo, north korea, Kim Jong-Un, missile, japan latest news, japan pics, japan news, Mount Fuji pics

japan, japan military drill, japan drill, live fire drills, military, japan military, Japan Self Defense Forces, Mount Fuji, military exercise, soldiers, tanks, helicopters, tokyo, north korea, Kim Jong-Un, missile, japan latest news, japan pics, japan news, Mount Fuji pics

 

شریکول

Leave a Reply