تاوده ترخه

خوږو ته خواږه، ترخو ته ترخه

امريكا خپلې ناولې جګړې ته د مشروعيت په هڅو كې سیاسي شنونکی: وایي: اوبو اخیستی اوس هر بوټي ته لاس اچوي.چېرته چې اصول تر پښو لاندې...

خوږو ته خواږه ترخو ته ترخه

اصلاح: افغانستان؛ د امريكا ګټې او پوځي حضور!! سیاسی شنونکی: او د ملي وحدت حکومت د چارواکو لخوا د امریکا مرداري خوړل او څټلاراده آيا د يوه برباد...

خوږو ته خواږه ترخو ته ترخه

هیواد:د امريكا او ارګ ګټې به شريكې وي … خو!سیاسي شنونکی:خو! بادار به امریکا او ارګ به بیا هم غلام وي. ویسا:د سپټمبر ۱۱مه د...

خوږو ته خواږه، ترخو ته ترخه

ویسا:زموږ له هېواد سره د امريكا د دوستۍ بېلګې!!سیاسي شنونکی:په قره باغ کې د واده پر مراسمو بمبارۍ + د سپی پر انځور د...

خوږو ته خواږه او ترخو ته ترخه

 اصلاح:افغان ولس د خپلو او پرديو تر وحشتونو لاندېسیاسی شنونکی:یعني د امریکا د دڅټک او د (غرب مشربو+پاټکیانو) د سندان تر مینځهیواد:په افغان وژنه...

خوږو ته خواږه، ترخو ته ترخه

ارمان: د ټرمپ په ستراتېژۍ كې د وحشتونو د زياتوالي او دوام پيغام سیاسی شنونکی: د خره مینه لغت وي. او د ټرمپ مینه وحشت.اصلاح: د امريكا په...

خوږو ته خواږه، ترخو ته ترخه!

هیواد:زموږ پر هېواد د پرديو د شوم سيوري شومې پايلېسیاسي شنونکی:ایله مو عقل سر ته درغی. آرمان:ولې حكومت د ملت د برخليك په اړه چوپ...

خوږو ته خواږه ، ترخو ته ترخه

ویسا:امريكايي منطق هر افغان ترهګر بوليسیاسي شنونکی:نو ځکه اصیل افغاني منطق هر امریکایی ښکیلاکګر بولي.هیواد:آيا د هېواد برخليك كرايي قاتلانو ته سپارل كېږي؟سیاسي شنونکی:وایی:...

خوږو ته خواږه، ترخو ته ترخه!

هیواد:آيا حكومت دا مني چې هېواد په بحران كې دى؟سیاسي شنونکی:هو ولې نه ! خو هغه مهال چې د امریکا ډالر پرې بند شي. ویسا:حكومت...

خوږو ته خواږه، ترخو ته ترخه!

ویسا:امريكا ولې افغانستان ته كرايي قاتلان رالېږي؟سیاسي تحلیلګر:ځکه چې مصرف پرې کم راځي. هیواد:حزب اسلامي د بلې غلطۍ زغم نه لريسیاسي تحلیلګر:ځکه چې د غلطیو...

وروستي مطالب

ویډیو