اقوام درشمال نباید بیش از این قرباني شود

 انجینرمطیع الله حلیمی

شمال افغانستان که اززوایایي مختلف زیبایی های خود را دارد ولی موجودیت تنوع قومی این قسمت ازکشور عزیز مارا زیبایی بی نظیر بخشیده است. به مانند گل های که هرچه متنوع ترباشد، چمنزار را زیباتر ومقبولتر میسازد.

مردم درشمال کشور درطول تاریخ زنده گی برادرانه وصمیمانه داشته ویکدیگررا به دل های باز میپذیرفتند. همین امر باعث خوشبختی های بیشترشان شده وتاحدی ازگزند روزگار محفوظ بوده. اما کودتاه  سال 1357 ه ش که منجر به افتیدن دستگاه دولت به دست بیگانگان وبیگانه پروران شد. این مقطع ازتاریخ که مولد همه مشکلات درکشور خوانده میشود زمینه برای گرگان مساعد ساخت تادرپوستین های مختلف خود رادرملت جاه دهد.

ملت که رهبری راازدست داده بود احساس کرد که دراین دریای ظلم وتاریکی کفر غرق میشود. بناء مجبوربودند که به منظور نجات خویش به قف دریاهم دست دراز کند.

همین بود که تعداد افراد جاه طلب وتشنه مقام فرصت راغنیمت دانسته به کمک باداران بیرونی شان درصدد نصب کردن خود درراس اقوام شد. چون درآن زمان هرکس ازتجاوز کفر وجهاد واسلام میگفتن وهر آن شخص که علیه دشمن اسلام دشمنی شانرا بیشتراظهار میکرد محبوبیت آنها دربین ملت بیشترمیشد.

بناء همین افراد مغرض بااستفاده ازپوستین اسلام ومجاهد باسردادن شعارهای پرشورشوق توانسته توجه مردم راجلب خود نماید.

مردم متدین این مرزوبوم بااخلاص تمام وعقیده راسخ خویش به هدف نجات ازبحران به وجود امده بدون درنظرداشت هیچگونه تعصبات قومی وسمتی  درگرد شان جمع شده درقیادت وتحت قومانده ایشان علیه متجاوزین ومزدوران شان به مبارزه سربازانه پرداختن. مردم دین دوست ووطن دوست کشور درمقابل دشمن ارهیچنوع قربانی دریغ نورزیدند آنها دراین مبارزه آماده هرنوع قربانی بوده چون امید وباوربه پیروزی داشتن آنها فکرمیکردند که اگرشهید شوند به زودی اشک فرزندان یتمیم شان رارهبران نخواهد گذاشت که به گریبان خاک الود شان جاری شود. اگرخانه ویران شود ولی بزودی درکلبه خاکین خود بدون به گوش رسیدن صداهای وسایل انسان کش وشعله های اتش دریک فضایی آرام زنده گی خواهد کرد. اگر مکاتب، مدارس وپوهنتون ها ویران ویامسدود شود ولی بزودی درآنها اولادهای شان درعوض نظرایات مارکس ولیلین وغیره ها در پرتوشریعت مقدس اسلام تحصیل خواهد کرد. اگرامروزکشور ویران شود فردا باحفظ عزت وابروی شان همه مردم مسلمان این مرزبوم دست به دست شده زخم های مسکن خویش رامداوا خواهد کرد…

اماهرگزفکرنمی کرد که رهبران خائین وسنگ دل بااین همه قربانی هاو فداکاری های شان چنین معاملات ننگین نماید وهمه دست اورد هایکه دربدل خون شهدای گل گون کفن نصیب این ملت شده بود گردمنافع شخصی خودشان بچرخاند.

بعد از شکست نیروهای شوری ورژیم کمیونست، زمان آن رسید که مردم ازرهبران انظار داشت تابه وعده ها ی که درطول جهاد کرده بود جامه عمل بپوشاند.

ولی رهبران که مرض مقام طلبی وجاه طلبی ازاول دردلهای شان لانه کرده بود. هرگزنه اهلیت آنراداشت ونه هم افکارکوچک وپوچ شان اجازه میداد تاوعده های بزرگی که به مردم داده بود جامه عمل بپوشاند.

درعوض کوشید تاقربانی هاو قهرمانی های مردم غیور کشوررابه شخص خود منسوب نماید ودرمیدانهای قدرت واقتدار همه امتیازات رادرجیب خود بزند.

بعدازپیروزی مجاهدین بیشتر مردم دلیرکشوراسلحه شان رابه زمین گذاشتن وبه کلبه فقیرانه شان بازگشتند. چون دیدن که دیگرضرورت به جنگیدن وریختن خون نیست.

اما رهبران وقومندانان که به جزقدرت، پول وشهرت چیزی دیگیری رانمی شناختند ودرسیدن به چوکی ومقام ازهیچ نوع بازی وخیانت سربازنمی زدند. دیدن که دربین مردم ازانگیزه جهاد ومبارزه علیه کفر استفاده کرده نمی تواند چون هم شوروی ازکشورخارج شده بود وهم رژیم دست نشانده شان سرنگون شده بود. ودیگرمردم هیچ دلیلی برای جنگیدن رانمی دیدن. اما این راهم   میدانستن که جزبه جنگ وکشتاردرهیچ قانون به اهداف بزدلانه خود نخواهد رسید

و دشمنان بیرونی هم که میخواست آب راگل آلود نموده ماهی رابگیرد، آنهارا ازطریقه های مختلف به این جنایت تشویق کردند.

وجنگی رااغازکردند که تنها وتنها به منافع شخصی چندتن خودفروخته ربط داشت نه به ملت مسلمان کشور. وبه جزویرانی ها هیج مفادی به ملت وکشور نداشت ولی این جنایتکاران درصدد قربانی کردن ملت بیچاره ورنجدیده دراین جنگ ویرانگروننگین بود.

همین بود که این گرگان درپی ایجاد انگیزه جدید برای جنگاندن مردم شد. این بارآنها درپوستین قوم وقوم گراها وارد عمل شدند.

آنهادربین مردم باشعارهای پرشوردروغین ووعده های پرزرق وبرق توانستند تعدادی ازمردم اوباش وخوباش رابا خود همراه سازند ویک آتش خطرناک راافروختن آتشی که وجود افغانستان بخصوص شمال رامیسوزاند.

بلاخیره این جنگ ننگین آنقدروسعت یافت که تقریبا وارد هرقریه وهرخانه شد. دیگردرشمال همان تنوع قومی که باعث زیبایی شمال شمرده میشد مبدل به خصومت وبدبینی شده هزاران انسان کشته شد،کشورویران شد.ساختاراجتماعی صدمه دید…

بلاخیره آن دسته ازمجاهدین مخلص که بعد ازخزوج نیروهای شوروی اسلحه شان رابه زمین گزاشته بود ومصروف فعالیت های عادی زنده گی شان شده بود. کاسه صبرشان درمقابل این جنیات وخیانت لبریزشده ودست کارشدند.

درابتدااین قیام ازولایت قندهار ازطرف مجاهدین که دردوران جهاد علیه شوروی ازمدارس دینی برخاسته بود بعد ازسقوط رژیم وقت دوباره به مدارس بازگشته ومصروف تکمیل تحصیل شان شده بود آغازشد.

چون درکشورما جوانان که درمدارس دینی تحصیل میکند طالب خوانده میشود به همین دلیل این دسته ازمجاهدین ازابتدا به نام طالبان شهرت داشت.

چون فساد وبی بندوباری رهبران وقومندانان تفنگ درست مردم مومن ومسلمان کشوررادرتمام نقاط کشور به ستوه دراورده بودو این وضع به همان مجاهدین مخلص (طالبان) که اسلحه شان به زمین گذاشته بود غیرقابل تحمل شد.

همین بود که چندتن از طلاب به رهبری ملامحمد عمر درصدد ویران کردن مراکزظلم وفساد ازمحل خودشان شد. ولی چون مردم ازظلم قومندانان ورهبران فاسد بیش ازحد رنجیده وبود، درانتظارچنین آذرخش بود.

بناء گروه گروه مردم به حمایت واستقبال شان برخاستن همان بود که این حرکت کوچک را به یک قیام بزرگ مبدل ساخته ودریک مدت کوتاه مناطق وسیع ازکشور راتصرف کردند.

ودربیشترین نقاط کشور به همکاری مردم بدون درگیری شدید به پیشرفت خود ادامه میداندن تااینکه کابل راتصرف نموده وبدون معطل درصدد حرکت به طرف شمال شد. چون آنها فکرمیکردند که به مانند سایرنقاط کشور مردم شمال نیز درانتظارآنها لحظه شماری میکند. وجنگیدن دربرابر همچوحرکت به سود هیچ قوم ویامنطقه نبود. امابیخبر ازاینکه دراینجاه آتشی وجود اقوام درشمال رامیسوزاند که خاموش کردن شان کارآنقدر سهل واسان نیست. اینجارهبران وقوماندان مکاری موجود است که اقوام را ماهرانه گروگان کرده وتا دم مرگ آنها را برای حفظ مقام وقدرت شخصی شان قربانی می نماید .

همین بود بجای اینکه رهبران قوم خوار مردم رابه طرف منافع ملی، صلح وآشتی رهنمایی کند دست به تحریک احساسات قومی،لسانی وسمتی به منظورجنگاندن مردم دربرابر برادران خود شان شد ه ازباداران بیرونی شان که هرگزبه اتفاق واتحاد مردم عزیزما راضی نبوده پول وامتیازات مادی رادریافت میگردند.

به این هدف انها ازهیچ نوع دروغ وکذب دریغ نه ورزیدند حتی رویاتی مشهوری است که درجیب ها وداشته های اجساد شهدای متلاشی شده طالبان اسناد های جعلی وتقلبی میگداشتن وبعدا به مردم تبلیغ میکرد که گویا طالبان خدای نخواسته به ناموس مردم چشم دوخته ویاآنهابه سازمان های خارجی رابطه دارد و… تا اینکه دربین مردم علیه طالبان انگیزه جنگ رابیشترایجاد کند وبیشتردراین مقاومت ننگین  بسوزد

این رهبران خاین وقوم خوارهرگزبه این فکرنمی کردن که چند خواهر بیوه یاچند اطفال یتیم شد. بلکی همیشه مصروف شمارش دالرها، تومانها وکالدارهای بودند که دربدل قربانی کردن این مردم نصیب شان میشد.

اما سربازان طالب باقبول قربانی های بی نظیرونصرت الهی بیشترین مناطق شمال راازوجود این جنایتکاران پاکسازی کردند اما بعد از تجاوز امریکایی وحشی ومتحدان شان به افغانستان عزیزمان، این جنایتکاران وتجاران قومی باردیگر بجای اینکه علیه تجاوز بیرونی مقاومت ومقابله نماید، دست به معاملات ننگین وشرم آور زدند که یک لکه سیاه برپیشانی اقوام مقیم شمال شد.

این بیمارد لان باردیگرباگرفتن دالرهای امریکایی ها ووعده های چوکی ومقام، قوم خود را به حیث نیروی زمینی امریکا مورد استعمال قرار دادند وعلیه کشور خود شان با اشغال گران چنین همکاری بزرگی کردن، بدون اینکه به فکرقضاوت تاریخ درمورد قوم تحت فمرمان شان شود.

ولی امروز همان رهبران باقربانی کردن هزاران افراد قوم خود صاحب شهرک ها، اپارتمان ها ،میلیونها دالر ومقام وچوکی شدند. اماهرگزهمان اقوام که دها سال بالای خون شان تجارت میکردند صاحب کدام امتیازی نشده ومحروم مانده است.

 امروزیکه مردم شمال به خود امده وبدون درنظرداشت تعصبات قومی، لسانی وسمتی علیه اشغال وتجاوز دلیرانه به جهاد ومبارزه پرداختن وتمام دشمنان دورونزدیک را به لرزه دراورده است.

چون دیگرمردم شمال نمیخواهد دردست جنایتکاران باشد ونمی گذارد دیگر قربانی تجارت قومی شود. ولی دشمنان قسم خورده وبزدل هم آرام نه نشسته تلاش دارد تادرکنارمزدوران اسبق شان جلابان ودلالان جدیدی را وارد عمل نماید وبار دیگرباشعارهاولقب های عجیب وغریب بالای خون این مردم رنجدیده وارد معامله شود واین تجارت ننگین راباری دیگر رونق بخشد.

ولی دشمنان تشنه به خون این مردم واقوام باید بداند که بیش ازاین به هیچ جنایتکاراجازه چنین جنایات رانخواهیم داد ونه خواهیم گذاشت که بیش ازاین مردم واقوام درشمال قربانی شود.

*یادونه: دا لیکنه د لیکوال خپل نظر دی، د کابل.کام د نظر ښکارندويي نه کوي. تاسو هم خپل مطالب په کابل.کام وېبپاڼه کې د خپرېدو لپاره رالېږلای شئ.

اړوند مطالب

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Close