نویســـــــنده : صــدف  ” تنها “

جهاد مسلحانه الی اخراج آخرین سرباز اشغالگران ، اعتماد ســیاسـی در مــیز گفتگو است …

سـیاسـت دروغین آمـریـکاییها به هیچ مـعـیار راسـتی بـرابـری نـدارد .

اگـر بـه قـرآنـکریـم مـراجـعـه کـنـیـم ، پـس دسـتـور ایـنـسـت کـه فـریـب شـانـرا نـخـوریـم !

مـا بـه گـفتـگـو و سـیـاسـت خـود راسـتـیـن ایـم ، و بـه کـذب آنـهـا نـیـز مـعـتـقـد اسـتـیـم .

پـس در چـنـیـن حـالـت کـذب سـیـاسـت آمـریـکایـیـهـا و نـوکـران شـانـرا به صـدق ، جـهـاد قـتـال مـوازنـه مـیدهـد !!!

فـرمـانـدهـان نـظـامـی امـارت اسـلامـی افـغـانـسـتـان جـهـت سـرکـوب حـکـومـت مـزدور کـابـل و بـادار شـان اقـدامـات قـاطـع کـنـنـد ، تـا بـاشـد کـه جـهـت آمـریـکـایـی در مـیـز گـفـتـگـو بـه کـذب سـیـاسـی دسـت نـزنـد و از ضـیـاع وقـت نـیـز اجـتـنـاب ورزنـد .

تـاریـخ سـیاسـت آمـریـکـایـیـهـا نـشـان داده اسـت که آنـها هـمـیـشـه بـه تـعـهـدات و پـیـمـانـهـایـشـانـرا زیـر پـا کـرده انـد و وجـدان جـهـان را نـیـز بـوسـیـلـه قـدرت وحـشـیـانـه ابـزاری بـی پـایـان شـان خـامـوش نـگـهـداشـتـه اسـت .

آمـریـکـا تـحـت نـام دمـوکـراسـی جـهـان را بـدیـنـوسـیـلـه گـروگـان گـرفـتـه اسـت و هـر کـشـور مـنـتـقـد را تـا حـد نـابـودی آن سـرکـوب مـیکـنـد .

امـارت اسـلامـی افـغـانـسـتـان بـه ابـزار بـی پـایـان آمـریـکـا بـه جـهـاد قـتـال پـاسـخ داده اسـت و بـایـد بـه جـهـاد قـتـال را تـا اخـراج آخـریـن سـربـاز اشـغـالـگـران قـاطـعـانـه عـمـل کـنـنـد .

طـبـیعـت کـذب آمـریـکـایـیـهـا را فـقـط جـهـاد قـتـال بـه صـدق رقـم مـیـزنـد و بـس !!!

اړوند مطالب

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Close