ﺩ ﺳﺘﺮ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﻪ (ﺭﺡ) ﻟﻨډه ﭘﻴﮋﻧﺪﻧﻪ!

ﻟﻴﮑﻨﻪ : ښاﻳﺴﺘﻪ ﺧﺎﻥ (ﺣﺒﻴﺒﻲ)

د ﺍﻣﺎﻡ ﺍﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﻪ (ﺭﺡ) ﺍﺻﻠﯽ ﻧﻮﻡ ﻧﻌﻤﺎﻥ د ﭘﻼﺭ ﻧﻮﻡ ﻳﯥ ﺛﺎﺑﺖ ﺍﻭ ﻧﻴﮑﻪ ﻳﯥ ﺯﻭﻃﯥ ﻧﻮﻣﯧﺪه، ﺍﻭﭘه ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺍﻥ ﮐﯥ د ﮐﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎﻝ ﻟﻮﺭ ﺗﻪ د ﭘﺮﻭﺍﻥ ولاﻳﺖ د ﺧﻮﺍﺟﻪ ﺳﻴﺎﺭﺍﻧﻮ ﭘﻪ کلي ﮐﯥ ﺍﻭﺳﻴﺪه، ﺍﻭ د ﺍﺳﻼﻡ د سپیڅلي ﺩﻳﻦ د ﺭﺍﺭﺳﻴﺪﻭ ﺳﺮه ﺳﻢ ﻳﯥ ﺍﺳﻼﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﮐړ ﺍﻭ ﺑﻴﺎ ﮐﻮﻓﯥ ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻞ ﺷﻮ ﺍﻭﻫﻤﻠﺘﻪ ﻳﯥ ﮊﻭﻧﺪ ﻏﻮﺭه ﮐړ.
ﺍﻣﺎﻡ ﺍﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻋﻈﻢ ﺳﺮه ﻣﺸﻬﻮﺭ ﻭو، ﻧﻮﻣﻮړﯼ د ﻋﺒﺪﺍﻟﻤلک ﺑﻦ ﻣﺮﻭﺍﻥ د ﺧﻼﻓﺖ ﭘﻪ ﻣﻬﺎﻝ ﭘﻪ (۸۰ ه‍ ق) ﮐﯥ د ﮐﻮﻓﯥ ﭘﻪ ښار ﮐﯥ د ﻣﺎﺩﯼ ﻧړۍ میلمه ﺍﻭﭘﻪ (۱۵۰ ه‍ ق ) ﮐﯥ ﻳﯥ ﻭﺭﺳﺮه ﻣﺨﻪ ښه ﻭﮐړه، ﻧﻮﻣﻮړﯼ د ﻗﺮﺍﻥ ﻋﻈﻴﻢ ﺷﺎﻥ ﺍﻭ ﻧﺒﻮﻱ ﺍﺣﺎﺩﻳﺜﻮ ﻧﻪ د ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ په ﺭﺍ ﻭﻳﺴﺘﻠﻮ ﺍﻭ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﮐﯥ ډﻳﺮ ﺷﻬﺮﺕ ﺩﺭﻟﻮد، ﺍﻭ د ﭘﻮﺭه ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ څښتن ﻭﻭ.
د ﻧﻮﻣﻭړﯼ څخه ﻧﻘﻞ ﺩﻱ ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﻣﻮ ﺻﺤﻴﺢ ﺣﺪﻳﺚ ﻭﻣﻮﻧﺪﻟﻮ ﻧﻮ ﻫﻤﺎﻏﻪ ﺯﻣﺎ ﻣﺬﻫﺐ ﺩﯼ ﻳﻌﻨﯽ ﻧﻮﻣﻮړﯼ د ﻗﺮﺍﻥ ﺍﻭ ﺳﻨﺖ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ډﻳﺮ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻮﻱ، ﭼﯥ ﻓﺮﻭﻋﻲ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻟﻪ ﺩﻭﯼ ﺳﺮه ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻟﻪ ﺩﻭﯼ څ‍ﺧﻪ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﮐړﻱ.

ﺍﻣﺎﻡ ﺍﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﻪ (ﺭﺡ) ﻟﻪ ﻗﺮﺍﻥ ﮐﺮﻳﻢ څخه (۱۲۷۵۰۰۰) ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺭﺍ ﻭﻳﺴﺘﻠﻲ ﭼﯥ ﻟﻪ ده څخه ﺩﺩه ﻫﻐﻪ شاګردانو ﭼﯥ د ﻋﻠﻢ ﭘﻮﻫﯥ ﺍﻭ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﺩﺭﺟﯥ ﺗﻪ ﺭﺳﻴﺪﻟﻲ ﻭﻭ ﺭﺍﻏﻮﻧډ ﮐړﻱ ﺍﻭﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻳﯥ ﻭﺭﺗﻪ ځای ﻭﺭﮐړﻱ ،ﻟﮑه ﭼﯥ ﺩﺍ ﮐﺎﺭ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺷﻴﺒﺎﻧﻲ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺷﭙږ ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺭﺍﺟﻤﻌﻪ ﮐړﻝ، ﮐﻮﻡ ﭼﯥ د ﻧﻮﻣﻭړﯼ ﺗﺼﺎﻧﻴﻒ ﺩﻱ.
د ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺣﺐ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ د ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻧﻈﺮﻭﻧﻪ!
ﺍﺑﻦ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﻭﺍﻳﻲ: ﭼﯥ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﻪ ﺭﺡ د ټولو ﺧﻠﮑﻮ څخه ﭘﻮه ﺍﻭ ﻓﻘﻴه ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻭﻭ،ﺍﻭ ﻣﺎ ﺩﺩه ﭘﻪ څیر ﭘﻪ ﻓﻘﻪ ﮐﯥ ﺑﻞ ﺩﺍﺳﯥ څوک ﻧﻪ ﺩﯼ ﻟﻴﺪﻟﻲ.
ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﺑﻦ ﺍﺑﯽ ﺷﻴﺦ ﺻﺎﺣﺐ ﻭﺍﻳﻲ: ﭼﯥ ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻘﻮﺍﺩﺍﺭه ﺍﻭ ﺳﺨﺎﻭﺕ ﻟﺮﻭﻧﮑﯽ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭﻭ.
ﺍﻣﺎﻡ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺭﺡ ﻭﺍﻳﻲ: ﺧﻠﮏ ﭘﻪ ﻓﻘﻪ ﮐﯥ د ﺍﻣﺎﻡ ﺍﺑﻮﺣﻨﻴﻔﻪ د اولاد ﺣﻴﺜﻴﺖ ﻟﺮﻱ.
د ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺣﺐ ﻏﻮﺭه ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺣﻤﺎﺩ ﻭﻭ، ﭼﯥ ﺩﻭه ﮐﺎﻟﻪ ﻳﯥ ورڅخه ﻣﮑﻤﻞ د ﻓﻘهې  ﺩﺭﺱ ﺯﺩه ﮐړ، ﻧﻮﺭ ﺍﺳﺘﺎﺩﺍﻥ ﻳﯥ ﻫﻢ ﻭﻭ، ﻟﮑﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺷﻌﺒﻲ، حماد بن ابی سلیمان، ابراه‍ﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ، ﻋﺪﯼ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺍﻭ ﺩﺍﺳﯥ ﻧﻮﺭ…
د ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺣﺐ د ﻏﻮﺭه ﺷﺎګ‍ﺭﺩﺍﻧﻮ څ‍ﺧﻪ ﻳﯥ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﻭﻭ، ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮړﯼ ﻳﻮ ﻣﺘﺒﺤﺮﻋﺎﻟﻢ د ﻭﺧﺖ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺕ ﻭﻭ، ﺍﻭ ﻫﻤﺪﺍﺭﻧګ‍ه ﺍﻣﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺣسن ﺷﻴﺒﺎني ﻫﻢ د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺷﺎګ‍ﺭﺩﺍﻧﻮ څ‍ﺧﻪ ﻭﻭ، ﭼﯥ ډﻳﺮه ﻗﻮﻱ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻳﯥ ﺩﺭﻟﻮﺩه، ﺍﻭ ډﻳﺮ ﺗﺼﺎﻧﻴﻒ ﻳﯥ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ ﺩﺍ ﺧﭙﻠﻪ د ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺣﺐ ﭘﻪ ﻋﻠﻢ، ﻓﻘﺎﻫﺖ ﺍﻭ ﭘﻮﻫﯥ ﺩلالت ﮐﻮﻱ ﭼﯥ ﺩﺍﺳﯥ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻳﯥ ﺷﺎګ‍ﺭﺩﺍﻥ ﻭﻭ، ﻧﻮ څ‍ه ﻓﮑﺮ ﮐﻮﯼ ﭼﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﺑﻪ څ‍ﻭﻣﺮه د اﻭﭼﺘﯥ ﻣﺮﺗﺒﯥ ﺧﺎﻭﻧﺪ ﻭﻭ،ﺍﻣﺎم ﺻﺎﺣﺐ د ﻓﻘﻬﯽ د ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻟﭙﺎﺭه څ‍ﻟﻮﻳښ‍ﺕ (۴۰) ﮐﺳﻴﺰه ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭﻟﻮﺩه،ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺣﺐ (۴۰۰۰) ﺍﺣﺎﺩﻳﺚ ﺭﺍ ﻧﻘﻞ ﮐړﯼ ﭼﯥ ﻧﻴﻤﺎﻳﯥ ﺑﺮﺧﻪ ﻳﯥ د ﺣﻤﺎﺩ څ‍ﺧﻪ ﺍﻭ ﻧﻴﻤﺎﻳﯥ ﻟﻪ ﻧﻮﺭﻭ څ‍ﺧﻪ ﺗﺮلاﺳﻪ ﮐړﯤ.

اړوند مطالب

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Close