ټګ: د طالبانو له لوري ورسره غوره چلند او سلوک

وروستي