عبد الرحمن

عبد الرحمن

ولس درواغ وایي ډاکټر یوسف اکبري په هیواد کې مو داسې حالت راغلي دی چی ظالم ته مظلوم او مظلوم...

Page 2 of 299 123299