ټګ: يرغل

یرغل او شکست

 بت شکن طالب په افغانستان دکمونیزم یرغل په حقیقت کی دویده اسلامي امت د بیدارۍ فیصله وه، د دعوت، اسارت، ...

وروستي